Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
06.09.2017 Opatrovnictví obchodních korporací
07.09.2017 Spory s cizím prvkem - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis
11.09.2017 Nová právní úprava soutěžního práva: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinese nový zákon?
12.09.2017 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
12.09.2017 Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2017
13.09.2017 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
18.09.2017 Aktuální problémy exekučního řízení
19.09.2017 Volené orgány kapitálových obchodních korporací
19.09.2017 Zadávání veřejných zakázek: předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, mimořádně nízká nabídková cena + diskuse (volná témata)
20.09.2017 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
21.09.2017 Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu
21.09.2017 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
02.10.2017 Povinnost a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
03.10.2017 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
03.10.2017 Aktuální soukromoprávní otázky IT práva
04.10.2017 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
04.10.2017 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
04.10.2017 Společné jmění manželů a spoluvlastnictví
05.10.2017 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.10.2017 Smlouva o výkonu funkce, souběhy, odměňování a další aktuální otázky úpravy statutárních orgánů a.s. a s.r.o.
05.10.2017 Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
05.10.2017 Veřejná podpora - aplikace blokové výjimky v praxi
09.10.2017 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
09.10.2017 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
10.10.2017 Zadávání veřejných zakázek: horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení a jednotlivé kroky zadavatele, námitky a řízení o nich + diskuse (volná témata)
11.10.2017 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
11.10.2017 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
12.10.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.10.2017 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
16.10.2017 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
16.10.2017 Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách
17.10.2017 Náhrada škody v podnikatelských vztazích
17.10.2017 Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novelizacích OBČZ a dalších souvisejících předpisů
17.10.2017 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata)
18.10.2017 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
18.10.2017 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2017
23.10.2017 Zajištění a utvrzení dluhu
24.10.2017 Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí
25.10.2017 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
30.10.2017 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
31.10.2017 Smlouvy a software
01.11.2017 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
01.11.2017 Insolvenční řízení po novele účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela insolvenčního zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
02.11.2017 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
06.11.2017 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
07.11.2017 Akcie a podíly
08.11.2017 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
08.11.2017 Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)
09.11.2017 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
09.11.2017 Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením
09.11.2017 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
13.11.2017 Manželské majetkové právo v insolvečních a exekučních souvislostech - ve světle posledních změn insolvenčního zákona - se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů
13.11.2017 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
14.11.2017 Stanovy akciové společnosti
15.11.2017 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
20.11.2017 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
21.11.2017 Smlouvy příkazního typu
22.11.2017 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
23.11.2017 Věcná práva - aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ve vybraných oblastech věcných práv
23.11.2017 Důsledky porušení smlouvy
27.11.2017 Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva První změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
27.11.2017 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
28.11.2017 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
29.11.2017 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
30.11.2017 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
30.11.2017 Kapitálové obchodní společnosti - čtyři roky poté
30.11.2017 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
04.12.2017 Vybrané otázky medicínského práva
06.12.2017 Insolvenční řízení po novele účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela insolvenčního zákona (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2017 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
07.12.2017 Aktuální problémy exekučního řízení
07.12.2017 Zákon o majetku státu
11.12.2017 Náhrada škody v podnikání
12.12.2017 Smlouva o dílo ve výstavbě
13.12.2017 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
13.12.2017 Věcná práva aktuálně - držba a její ochrana, nabývání a ochrana vlastnictví, imise z úředně povoleného zařízení, stavební činnost na pozemku, věcná břemena
13.12.2017 Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
14.12.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.12.2017 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
18.12.2017 Promlčení práva

Nalezeno celkem 80 seminářů na 6 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit