Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
29.06.2017 Věcná práva v poměrech NOZ a rozbor relevantní judikatury Nejvyššího soudu
23.08.2017 MS EXCEL - úvod do programování
06.09.2017 MS EXCEL - vzorce a podmíněné formátování efektivně
06.09.2017 Opatrovnictví obchodních korporací
06.09.2017 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
07.09.2017 Spory s cizím prvkem - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis
11.09.2017 Nová právní úprava soutěžního práva: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinese nový zákon?
12.09.2017 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
12.09.2017 Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2017
13.09.2017 MS EXCEL - analýza dat
13.09.2017 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
13.09.2017 Pracovní smlouvy - jak jim porozumět a nechybovat v nich v kontextu nového občanského zákoníku
14.09.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
14.09.2017 Rodinné právo v praxi matrik
14.09.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další velkou novelu
18.09.2017 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, nové předpisy
18.09.2017 Aktuální problémy exekučního řízení
19.09.2017 Zadávání veřejných zakázek: předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, mimořádně nízká nabídková cena + diskuse (volná témata)
19.09.2017 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
19.09.2017 Volené orgány kapitálových obchodních korporací
19.09.2017 Veřejná prostranství
20.09.2017 DPH v roce 2017
20.09.2017 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace
20.09.2017 MS WORD - pro pokročilé
20.09.2017 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
21.09.2017 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
21.09.2017 Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu
21.09.2017 Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty
22.09.2017 Opatření obecné povahy
27.09.2017 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
02.10.2017 Povinnost a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
03.10.2017 Aktuální soukromoprávní otázky IT práva
03.10.2017 Zákon o vodovodech a kanalizacích
03.10.2017 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
03.10.2017 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
04.10.2017 Stylistika současné češtiny
04.10.2017 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
04.10.2017 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
04.10.2017 Společné jmění manželů a spoluvlastnictví
04.10.2017 MS EXCEL - analýza dat
05.10.2017 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.10.2017 A není to náhodou korupce? Aneb na co si musím dávat pozor, aby nebylo moje jednání označeno za korupční
05.10.2017 Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
05.10.2017 Veřejná podpora - aplikace blokové výjimky v praxi
05.10.2017 Smlouva o výkonu funkce, souběhy, odměňování a další aktuální otázky úpravy statutárních orgánů a.s. a s.r.o.
06.10.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
09.10.2017 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
09.10.2017 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
09.10.2017 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
10.10.2017 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
10.10.2017 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
10.10.2017 Zadávání veřejných zakázek: horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení a jednotlivé kroky zadavatele, námitky a řízení o nich + diskuse (volná témata)
10.10.2017 MS Word - efektivně
10.10.2017 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
11.10.2017 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
11.10.2017 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
11.10.2017 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
12.10.2017 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
12.10.2017 Místní poplatky - aktuálně po změnách s účinností od 1. 7. 2017
12.10.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.10.2017 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení včetně novely správního řádu
16.10.2017 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
16.10.2017 Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách
17.10.2017 Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novelizacích OBČZ a dalších souvisejících předpisů
17.10.2017 Právo na informace podle zákona č. 123/1998 Sb. a podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací ze správních spisů, zneužití práva na informace (šikanózní žádosti)
17.10.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
17.10.2017 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata)
17.10.2017 Náhrada škody v podnikatelských vztazích
18.10.2017 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
18.10.2017 Preferenční obchod Evropské unie
18.10.2017 Novinky v daňovém řádu 2017 a nejaktuálnější problémy při správě daní
18.10.2017 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2017
18.10.2017 Jak analyzovat data - teorie
19.10.2017 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
19.10.2017 Český pravopis: jistoty a novinky
19.10.2017 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
19.10.2017 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
20.10.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
23.10.2017 Novelizovaný zákoník práce v roce 2017 z pohledu mzdové účetní
23.10.2017 Vazby zákona o DPH na účetnictví
23.10.2017 Zajištění a utvrzení dluhu
24.10.2017 Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí
24.10.2017 Výkonný a pohodový tým
24.10.2017 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
24.10.2017 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
25.10.2017 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
25.10.2017 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
25.10.2017 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
25.10.2017 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
25.10.2017 Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a zaměstnavatele a změny v této oblasti
27.10.2017 Zákon o státní službě v praxi včetně novely
30.10.2017 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
30.10.2017 Umění pracovněprávní kontraktace od A do Z aneb tipy a triky při uzavírání pracovních vztahů
31.10.2017 Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti
31.10.2017 Smlouvy a software
31.10.2017 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
31.10.2017 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
31.10.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
01.11.2017 Jak správně vyplnit celní prohlášení
01.11.2017 Insolvenční řízení po novele účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela insolvenčního zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
01.11.2017 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
01.11.2017 MS EXCEL - analýza dat
02.11.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - dvoudenní přípravný kurz
02.11.2017 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
02.11.2017 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
03.11.2017 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
06.11.2017 DPH v roce 2017
06.11.2017 Vznik pracovněprávního vztahu, pracovní smlouvy a dohody bez chyb a omylů
06.11.2017 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
06.11.2017 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
07.11.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
07.11.2017 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2017
07.11.2017 Účetní a daňové novinky roku 2017 a 2018 - komplexní pohled
07.11.2017 Akcie a podíly
07.11.2017 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
08.11.2017 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
08.11.2017 Celní klasifikace zboží v roce 2017 - prakticky Stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
08.11.2017 MS EXCEL - funkce
08.11.2017 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
08.11.2017 Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)
09.11.2017 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni včetně novely správního řádu
09.11.2017 Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením
09.11.2017 Kurz české interpunkce
09.11.2017 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě
09.11.2017 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
09.11.2017 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
10.11.2017 Zákoník práce a pracovní právo prakticky
13.11.2017 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
13.11.2017 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
13.11.2017 Manželské majetkové právo v insolvečních a exekučních souvislostech - ve světle posledních změn insolvenčního zákona - se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů
14.11.2017 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2018
14.11.2017 Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře
14.11.2017 Stanovy akciové společnosti
15.11.2017 Daňový systém a správa daní v praxi
15.11.2017 Zdravotní pojištění a související zákony ve mzdové účtárně 2018- změny + příklady
15.11.2017 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
16.11.2017 Jméno a příjmení v matriční praxi
16.11.2017 MS Excel - efektivně
20.11.2017 Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu
20.11.2017 Novela zákoníku práce 2017 ve vztahu k zákonu o úřednících ÚSC
20.11.2017 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
21.11.2017 Účetní závěrka za rok 2017 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek
21.11.2017 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizaci v roce 2015 a 2017
21.11.2017 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018 s aktuálními příklady zdanění
21.11.2017 Smlouvy příkazního typu
21.11.2017 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
22.11.2017 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2017
22.11.2017 MS EXCEL - analýza dat pro pokročilé
22.11.2017 Formální úprava textů aneb základy typografie
22.11.2017 Pracovní právo pohledem judikatury soudů
22.11.2017 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2018
22.11.2017 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
23.11.2017 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny
23.11.2017 Věcná práva - aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ve vybraných oblastech věcných práv
23.11.2017 Důsledky porušení smlouvy
23.11.2017 Místní poplatky - aktuálně po změnách s účinností od 1. 7. 2017
23.11.2017 Rozúčtování nákladů na teplo a na teplou vodu při užívání bytů a nebytových prostorů
24.11.2017 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018
24.11.2017 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě po novel
27.11.2017 Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva První změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
27.11.2017 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
27.11.2017 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
27.11.2017 Účetní a daňové novinky roku 2017 a 2018 - komplexní pohled
28.11.2017 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
28.11.2017 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
28.11.2017 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
29.11.2017 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
29.11.2017 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
29.11.2017 Služební vozidla a home office v praxi
29.11.2017 Timemanagement s využitím myšlenkových map
29.11.2017 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018
30.11.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
30.11.2017 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
30.11.2017 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
30.11.2017 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
30.11.2017 Kapitálové obchodní společnosti - čtyři roky poté
30.11.2017 Účetnictví a daň z příjmů včetně novinek pro rok 2017 a od roku 2018 pro nestátní neziskové organizace
04.12.2017 DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018
04.12.2017 Vybrané otázky medicínského práva
05.12.2017 Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z
05.12.2017 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
05.12.2017 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
05.12.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
06.12.2017 Daň z nemovitých věcí pro rok 2018 včetně daňového přiznání
06.12.2017 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
06.12.2017 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2017 a novinky v daňové legislativě
06.12.2017 Insolvenční řízení po novele účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela insolvenčního zákona (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2017 MS EXCEL - analýza dat
07.12.2017 Zákon o majetku státu
07.12.2017 Český pravopis: jistoty a novinky
07.12.2017 Aktuální problémy exekučního řízení
07.12.2017 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o velké novele stavebního zákona
08.12.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
08.12.2017 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2018
11.12.2017 Skončení pracovního poměru po novele zákoníku práce 2017 včetně judikatury
11.12.2017 Náhrada škody v podnikání
11.12.2017 Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a od roku 2018 (s přihlédnutím k přechodným ustanovením)
12.12.2017 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
12.12.2017 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2018
12.12.2017 Velká novela stavebního zákona
12.12.2017 Smlouva o dílo ve výstavbě
13.12.2017 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2018
13.12.2017 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
13.12.2017 Věcná práva aktuálně - držba a její ochrana, nabývání a ochrana vlastnictví, imise z úředně povoleného zařízení, stavební činnost na pozemku, věcná břemena
13.12.2017 MS EXCEL - funkce
13.12.2017 DPH ve vazbě na předpisy EU
13.12.2017 Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
14.12.2017 Soudní přezkum ve věcech správního trestání Aktuální judikatura správních soudů
14.12.2017 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.12.2017 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018
14.12.2017 Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
14.12.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2017 Opravné prostředky ve správním řízení
15.12.2017 Novinky ve zdaňování mezd
15.12.2017 Účetní a daňové novinky roku 2017 a 2018 - komplexní pohled
18.12.2017 DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018
18.12.2017 Promlčení práva
19.12.2017 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace
19.12.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další velkou novelu

Nalezeno celkem 219 seminářů na 15 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit