Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
22.10.2018 Zadání veřejných zakázek pro školy a školská zařízení
22.10.2018 Vazby zákona o DPH na účetnictví
23.10.2018 Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách
23.10.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
23.10.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
23.10.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
24.10.2018 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
24.10.2018 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
24.10.2018 MS Excel - funkce
24.10.2018 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
25.10.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
25.10.2018 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
25.10.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
25.10.2018 Právní aspekty integrace ve vzdělávání
25.10.2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
26.10.2018 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
26.10.2018 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
29.10.2018 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
29.10.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
30.10.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
30.10.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
30.10.2018 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
31.10.2018 MS Excel - analýza dat
31.10.2018 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
31.10.2018 Nová legislativa platebního styku v roce 2018
31.10.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018
01.11.2018 Veřejné zakázky a dotace
01.11.2018 Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu, služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
01.11.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
01.11.2018 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
01.11.2018 Úprava úředních písemností
05.11.2018 DPH v roce 2018
05.11.2018 Význam času v právu, promlčení
06.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
06.11.2018 Zákon o státní službě
06.11.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
06.11.2018 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
06.11.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
07.11.2018 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
07.11.2018 Autorský zákon aktuálně
07.11.2018 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
07.11.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
07.11.2018 Celní klasifikace zboží v roce 2018 prakticky a změny od 1. 1. 2019 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
08.11.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
08.11.2018 Veřejná podpora - jak řešit sporné otázky při aplikaci pravidel
08.11.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
08.11.2018 Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019
08.11.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
08.11.2018 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
09.11.2018 MS Excel - efektivně
09.11.2018 Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce
12.11.2018 Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva - první změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
12.11.2018 Celní klasifikace zboží v roce 2018 prakticky a změny od 1. 1. 2019 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
12.11.2018 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
12.11.2018 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
13.11.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
13.11.2018 Zákon o přeměnách a jeho desetileté výročí: aktuální otázky přeměn obchodních korporací
13.11.2018 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy)
13.11.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
13.11.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
14.11.2018 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
14.11.2018 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
14.11.2018 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019
14.11.2018 MS Excel - efektivně
14.11.2018 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
15.11.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
15.11.2018 Věcná práva v poměrech NOZ a rozbor relevantní judikatury NS
15.11.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
15.11.2018 Služební vozidla a home office v praxi
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
16.11.2018 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
19.11.2018 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
19.11.2018 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty + informace o novele ZP v roce 2019
19.11.2018 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
19.11.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
19.11.2018 Stylistika současné češtiny
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
20.11.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
20.11.2018 Zadávání veřejných zakázek - aplikační otazníky, diskuse nad vybranými problémy v souvislostech
20.11.2018 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 s aktuálními příklady zdanění
21.11.2018 Timemanagement s využitím myšlenkových map
21.11.2018 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019
21.11.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
22.11.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
22.11.2018 Zákon o majetku státu
22.11.2018 Daně a účetnictví včetně novinek od roku 2019 a účetní závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace
22.11.2018 Rozúčtování nákladů na teplo a na teplou vodu při užívání bytů a nebytových prostorů
23.11.2018 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
23.11.2018 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
26.11.2018 Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně - změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 - problémové situace z praxe a jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby
26.11.2018 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů - se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
26.11.2018 Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu
26.11.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.11.2018 Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
27.11.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
27.11.2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
28.11.2018 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019
28.11.2018 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
28.11.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
29.11.2018 Místní poplatky - nejčastější nesprávnosti v daňovém řízení
29.11.2018 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
29.11.2018 Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
29.11.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
29.11.2018 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
30.11.2018 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2018 Aktuální pracovněprávní judikatura 2017/2018 a legislativní novinky
03.12.2018 Geometrický plán pro právníky
03.12.2018 Vybrané otázky medicínského práva
03.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
04.12.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
04.12.2018 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
05.12.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
05.12.2018 MS Excel - funkce
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.12.2018 Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2018 a co očekávat od roku 2019
05.12.2018 Daň z nemovitých věcí pro rok 2019 včetně daňového přiznání
05.12.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.12.2018 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
06.12.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
07.12.2018 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019
07.12.2018 MS Word - efektivně
07.12.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel + informace o novele ZP od roku 2019
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
10.12.2018 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
10.12.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
10.12.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
10.12.2018 Úprava úředních písemností
11.12.2018 Výkladové problémy a jejich řešení v projednávané velké novele zákona o obchodních korporacích
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
11.12.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
12.12.2018 Stavby, pozemky, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v praxi a v aktuální judikatuře NS
12.12.2018 MS Excel - analýza dat
12.12.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
12.12.2018 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2019
12.12.2018 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
12.12.2018 DPH v roce 2019 ve vazbě na předpisy EU
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2018 Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 a od roku 2019
13.12.2018 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
14.12.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
14.12.2018 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
17.12.2018 Výkladové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení v praxi mzdové účetní v roce 2019 + informace o novele ZP v roce 2019
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
18.12.2018 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2019
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
18.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
19.12.2018 MS Word - efektivně
19.12.2018 Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)

Nalezeno celkem 165 seminářů na 11 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit