Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva o výkonu funkce, souběhy, odměňování a další aktuální otázky úpravy statutárních orgánů a.s. a s.r.o.

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15 znovu rozvířil debatu nad tzv. souběhy funkcí členů (statutárních) orgánů obchodních korporací a otevřel otázky, jež byly považovány za vyřešené. Lze na výkon funkce uzavřít pracovní smlouvu? A je možné vedle „standardní“ smlouvy o výkonu funkce uzavřít „souběžnou“ pracovní smlouvu na výkon některých činností, spadajících do náplně funkce člena statutárního orgánu? A jaké budou – ve světle nálezu Ústavního soudu – důsledky takových kroků? Poskytne režim pracovní smlouvy členům statutárních orgánů vyšší míru ochrany před důsledky jejich případných pochybení?

Recentní judikatura současně otevírá debatu nad tím, které činnosti spadají do oblasti obchodního vedení a které již nikoliv. To, že odpověď na tyto otázky má značný význam pro korporátní praxi, zejm. pro právní režim (a dopady) tzv. manažerských smluv, dokládá i výše zmiňovaný nález.

Nejasnosti zůstávají i v oblasti odměňování členů statutárních orgánů. Která plnění představují odměnu, podléhající úpravě zejména § 59 a násl. z. o. k., a která nikoliv (a lze je tudíž poskytnout i bez schválení valnou hromadou či jiným příslušným orgánem)? Jak tomu bude v případě, že smlouva o výkonu funkce bude podřízena zákoníku práce, anebo tehdy, uzavřou-li strany „souběžnou“ manažerskou smlouvu?

Cílem semináře je podrobně analyzovat a vyložit důsledky shora citovaného nálezu pro korporátní praxi, nastínit, jak v jeho světle nejlépe koncipovat smlouvy o výkonu funkce a jak posuzovat „staré“ manažerské smlouvy, zodpovědět otázky související s odměňováním a nastínit řešení aktuálních otázek dotýkajících se dalších oblastí právní úpravy statutárních orgánů, jako jsou předpoklady, vznik a zánik funkce, rozhodování kolektivních orgánů, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení.

Seminář bude zaměřen zejména na:

 • smlouva o výkonu funkce
  • právní režim, svoboda při volbě právního režimu a její limity
  • důsledky podřízení smlouvy režimu zákoníku práce
  • důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na činnosti spadající do výkonu funkce člena statutárního orgánu
  • důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na výkon jiných činností
  • rozlišení činností, které spadají do působnosti statutárního orgánu, a ostatních činností (hranice obchodního vedení)
  • forma smlouvy
  • (možný) obsah smlouvy
  • uzavření a schválení smlouvy (včetně tzv. „vzorových“ smluv)
  • důsledky neuzavření smlouvy, její neplatnosti či jejího neschválení
  • smlouva o výkonu funkce v případě, že členem orgánu je právnická osoba, a vztah této právnické osoby a jejího zástupce podle § 154 o. z.
 • odměňování členů statutárního orgánu
  • složky odměňování, odlišení odměny od jiných plnění (zejména náhrady nákladů)
  • přiznání odměn neupravených ve smlouvě o výkonu funkce,
  • bezplatnost výkonu funkce dle § 59 odst. 3 z. o. k.
  • obvyklá odměna dle § 59 odst. 4 z. o. k. a předpoklady vzniku nároku na tuto odměnu
  • neposkytnutí plnění dle § 61 odst. 2 z. o. k.
  • schvalování mzdy dle § 61 odst. 3 z. o. k. a důsledky jejího neschválení
  • povinnost vracet poskytnutá plnění dle § 62 z. o. k.
 • vznik a zánik funkce členů statutárních orgánů
  • předpoklady výkonu funkce
  • jmenování (volba), včetně úpravy působnosti orgánů jmenovat či volit
  • kooptace, náhradníci (jak a kdy vzniká funkce, délka funkčního období?)
  • odvolání, odstoupení (komu a jak se doručuje odstoupení, kdy začíná běžet doba jednoho měsíce, jaké jsou důsledky odstoupení v nevhodné době), uplynutí funkčního období
  • vyloučení z výkonu funkce (předpoklady, vztah k přechodným ustanovením, procesní úprava, důsledky soudního rozhodnutí a jeho případného nerespektování)
 • rozhodování kolektivního statutárního orgánu
  • usnášeníschopnost, hlasovací většiny, zápisy
  • sistace hlasovacího práva?
  • delegace vnitřní a vnější a její důsledky
  • zápis
 • péče řádného hospodáře
  • tzv. pravidlo podnikatelského úsudku
  • odpovědnost za výkon či odpovědnost za výsledek
  • aktuální judikatura
 • důsledky porušení péče řádného hospodáře
  • povinnost nahradit újmu
  • povinnost vydat prospěch
  • ručení dle § 159 odst. 3 o. z.
  • ručení dle § 68 z. o. k. (aktivní legitimace, forma žaloby, důsledky rozhodnutí soudu – neomezené ručení „za vše a vůči všem“?)
  • vyloučení z výkonu funkce

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit