Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - dvoudenní přípravný kurz

Správní a trestní právo (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Připravili jsme pro Vás pod lektorským vedením zkušebního komisaře IMS Ministerstva vnitra dvoudenní seminář (kurz), který lze pojmout jako přípravu na zkoušku dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“ nebo se jen podrobně seznámit s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky.

Úvodní „hesla“:

 • Čeká Vás zkouška k prokázání odborné způsobilosti oprávněné úřední osoby k projednávání přestupků podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.?
 • Nabízíme Vám dvoudenní přípravný seminář (kurz), jehož cílem je:
  • zorientovat uchazeče v problematice správního trestání, zejména zákona č. 250/2016 Sb.
  • implementace zásad trestního řízení do přestupkového práva
  • vyložit základní rozdíly v projednávání „správních deliktů“ a přestupků ve vazbě na správní řád
  • výklad základních pojmů zákona č. 250/1016 Sb.
  • poukázat na vazbu zákona č. 250/2016 Sb. na další zákony upravující správní trestání
  • metodicky nasměřovat Vaši samostatnou přípravu ke zkouškám u Ministerstva vnitra
 • Tento seminář (kurz) je akreditován Ministerstvem vnitra, jako průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 sb. , případně může sloužit jako průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve smyslu ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Obsah dvoudenního semináře (kurzu):

První den: 2. listopadu 2017

Úvod do problematiky

 • základní východiska rekodifikace přestupkového práva
 • rozdíly mezi novou a starou právní úpravou
 • vztah k trestněprávním předpisům

Rozbor ustanovení zákona č. 250/2016 Sb.

 • Obecná ustanovení
  • časová působnost
  • územní působnost
  • osobní působnost
 • Základy odpovědnosti za přestupek
  • společná ustanovení pro fyzickou osobu, právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu
   – definice pojmů přestupek, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající přestupek, hromadný přestupek, opomenutí, spolupachatel, zvláštní subjekt přestupku
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
   – fyzická osoba jako pachatel, odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby, zavinění, omyl skutkový, omyl právní, věk, nepříčetnost
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
   – právnická osoba jako pachatel, zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
   – podnikající fyzická osoba jako pachatel, posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
   – krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně
  • zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního zástupce
   – důvody zániku odpovědnosti za přestupek, délka promlčecí lhůty, běh promlčecí lhůty, stavení a přerušení promlčecí lhůty
   – přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek, přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
   – druhy správních trestů, určení druhu a výměry správního trestu, povaha a závažnost přestupku, polehčující okolnosti, přitěžující okolnosti, ukládání správních trestů za více přestupků, podmínečné upuštění od uložení správního trestu, upuštění od uložení správního trestu, mimořádné snížení výměry pokuty
   – jednotlivé správní tresty, napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku
  • ochranná opatření
   – druhy ochranných opatření, omezující opatření, zabrání věci, zabrání náhradní hodnoty
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
   – mladistvý, ukládání správního trestu mladistvému, pokuta, zkaz činnosti, upuštění od uložení správního trestu

dotazy, diskuse

Druhý den: 3. listopadu 2017

 • Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řád
  • příslušnost správních orgánů, změny příslušnosti
   – věcná příslušnost, komise k projednávání přestupků, místní příslušnost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, předání věci
   – právní styk s cizinou
   – doručování
  • doručování veřejnou vyhláškou, doručování zmocněnci
   – účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení a orgán sociálně-právní ochrany dětí
  • účastníci řízení, obviněný, poškozený, osoba přímo postižená spácháním přestupku, zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí
  • postup před zahájením řízení
   – oznamování přestupku, oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech, součinnost, odložení věci
  • postup v řízení
   – zahájení řízení, překážky řízení, zahájení řízení z moci úřední, zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
   – průběh řízení, ústní jednání, řízení navazující na kontrolu, dokazování, záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, narovnání
   – společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkaz, ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě, příkaz na místě a příkazová blok
  • rozhodnutí o přestupku
   – výroková část rozhodnutí o přestupku, lhůta pro vydání rozhodnutí
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
   – osoby oprávněné podat odvolání, odvolání a postup správního orgánu prvního stupně, řízení u odvolacího správního orgánu
  • zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
   – nové rozhodnutí, přezkumné řízení, přezkum příkazu na místě, přechod úhrady pokuty na právního nástupce
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
  • výkon působnosti
  • amnestie
  • přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy
  • evidence přestupků
  • postup při zápisu do evidence přestupků
  • námitkové řízení
  • využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
  • přehled přestupků
  • požadavky na oprávněnou úřední osobu
  • přechodná ustanovení
  • zrušovací ustanovení
  • účinnost
 • Dotazy, diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit