Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - dvoudenní přípravný kurz

Správní a trestní právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.11.2017, 3.11.2017
9.00 - cca 16.00 po oba dny
    —
17332

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Cena

Vložné: 5180 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 220 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Připravili jsme pro Vás pod lektorským vedením zkušebního komisaře IMS Ministerstva vnitra dvoudenní seminář (kurz), který lze pojmout jako přípravu na zkoušku dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“ nebo se jen podrobně seznámit s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky.

Úvodní „hesla“:

 • Čeká Vás zkouška k prokázání odborné způsobilosti oprávněné úřední osoby k projednávání přestupků podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.?
 • Nabízíme Vám dvoudenní přípravný seminář (kurz), jehož cílem je:
  • zorientovat uchazeče v problematice správního trestání, zejména zákona č. 250/2016 Sb.
  • implementace zásad trestního řízení do přestupkového práva
  • vyložit základní rozdíly v projednávání „správních deliktů“ a přestupků ve vazbě na správní řád
  • výklad základních pojmů zákona č. 250/1016 Sb.
  • poukázat na vazbu zákona č. 250/2016 Sb. na další zákony upravující správní trestání
  • metodicky nasměřovat Vaši samostatnou přípravu ke zkouškám u Ministerstva vnitra
 • Tento seminář (kurz) je akreditován Ministerstvem vnitra, jako průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 sb. , případně může sloužit jako průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve smyslu ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Obsah dvoudenního semináře (kurzu):

První den: 2. listopadu 2017

Úvod do problematiky

 • základní východiska rekodifikace přestupkového práva
 • rozdíly mezi novou a starou právní úpravou
 • vztah k trestněprávním předpisům

Rozbor ustanovení zákona č. 250/2016 Sb.

 • Obecná ustanovení
  • časová působnost
  • územní působnost
  • osobní působnost
 • Základy odpovědnosti za přestupek
  • společná ustanovení pro fyzickou osobu, právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu
   – definice pojmů přestupek, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající přestupek, hromadný přestupek, opomenutí, spolupachatel, zvláštní subjekt přestupku
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
   – fyzická osoba jako pachatel, odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby, zavinění, omyl skutkový, omyl právní, věk, nepříčetnost
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
   – právnická osoba jako pachatel, zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
   – podnikající fyzická osoba jako pachatel, posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
   – krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně
  • zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního zástupce
   – důvody zániku odpovědnosti za přestupek, délka promlčecí lhůty, běh promlčecí lhůty, stavení a přerušení promlčecí lhůty
   – přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek, přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
   – druhy správních trestů, určení druhu a výměry správního trestu, povaha a závažnost přestupku, polehčující okolnosti, přitěžující okolnosti, ukládání správních trestů za více přestupků, podmínečné upuštění od uložení správního trestu, upuštění od uložení správního trestu, mimořádné snížení výměry pokuty
   – jednotlivé správní tresty, napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku
  • ochranná opatření
   – druhy ochranných opatření, omezující opatření, zabrání věci, zabrání náhradní hodnoty
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
   – mladistvý, ukládání správního trestu mladistvému, pokuta, zkaz činnosti, upuštění od uložení správního trestu

dotazy, diskuse

Druhý den: 3. listopadu 2017

 • Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řád
  • příslušnost správních orgánů, změny příslušnosti
   – věcná příslušnost, komise k projednávání přestupků, místní příslušnost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, předání věci
   – právní styk s cizinou
   – doručování
  • doručování veřejnou vyhláškou, doručování zmocněnci
   – účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení a orgán sociálně-právní ochrany dětí
  • účastníci řízení, obviněný, poškozený, osoba přímo postižená spácháním přestupku, zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí
  • postup před zahájením řízení
   – oznamování přestupku, oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech, součinnost, odložení věci
  • postup v řízení
   – zahájení řízení, překážky řízení, zahájení řízení z moci úřední, zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
   – průběh řízení, ústní jednání, řízení navazující na kontrolu, dokazování, záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, narovnání
   – společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkaz, ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě, příkaz na místě a příkazová blok
  • rozhodnutí o přestupku
   – výroková část rozhodnutí o přestupku, lhůta pro vydání rozhodnutí
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
   – osoby oprávněné podat odvolání, odvolání a postup správního orgánu prvního stupně, řízení u odvolacího správního orgánu
  • zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
   – nové rozhodnutí, přezkumné řízení, přezkum příkazu na místě, přechod úhrady pokuty na právního nástupce
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
  • výkon působnosti
  • amnestie
  • přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy
  • evidence přestupků
  • postup při zápisu do evidence přestupků
  • námitkové řízení
  • využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
  • přehled přestupků
  • požadavky na oprávněnou úřední osobu
  • přechodná ustanovení
  • zrušovací ustanovení
  • účinnost
 • Dotazy, diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit