Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení,
informace o projednávaných novelizacích OBČZ a dalších souvisejících předpisů

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.

Odborný program

Odborný program semináře:

 • Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody
  • Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014
  • Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku
  • Způsoby vzniku jednotky
   – Příprava Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti
   – Změny a prohlášení vlastníka – forma a důvody
   – Odstranění vad prohlášení
  • Převody jednotek
   – Předkupní právo oprávněného nájemce
   – Náležitosti smlouvy o převodu
 • Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob
 • Ustanovení obecné části o právnických osobách a ustanovení týkající se spolku, která se použijí podpůrně pro společenství vlastníků
 • Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
  • Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
  • Správa nemovité věci bez vzniku společenství, osoba odpovědná za správu domu , její postavení a kompetence;
  • Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, povinný vznik SVJ a vznik dobrovolný
  • vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
  • Kompetence společenství vlastníků jednotek
  • Správa nemovité věci společenstvím vlastníků
  • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost jednotlivých orgánů společenství
  • Rozhodování společenství vlastníků jednotek, způsobilost k usnášení a přijímání rozhodnutí
  • Služby související s užíváním jednotek
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich náležitosti a jejich změny
 • Rozhodování per rollam
 • Zrušení společenství vlastníků jednotek
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek
  • Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny
 • Vlastník jednotky jako dlužník ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek
 • Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
 • Diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit