Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo na informace podle zákona č. 123/1998 Sb. a podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací ze správních spisů, zneužití práva na informace (šikanózní žádosti)

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI/Wolters Kluwer, podzim 2018)

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI/Wolters Kluwer, podzim 2018)

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Většina seminářů v oblasti práva na informace je zaměřena na výklad obecného informačního zákona č. 106/1999 Sb. Stejně tak naprostá většina judikatury se vztahuje k tomuto zákonu. Těžištěm nabízeného semináře je proto poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb. a vztah informačních zákonů k dalším relevantním předpisům (zákon o obcích, stavební zákon, ustanovení složkových zákonů v oblasti životního prostředí aj.).

S ohledem na potřeby praxe je velká pozornost věnována žádostem o informace ze správních spisů a z kontrolní činnosti.

Účastníci se rovněž dovědí o právních možnostech vyřízení šikanózních žádostí o informace (zásada zákazu zneužití práva).

Seminář je určen:

 • Povinným subjektům, které disponují především či také informacemi o životním prostředí, tj. orgánům životního prostředí, obcím, krajům, právnickým a fyzickým osobám vykonávajícím působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí, subjektům založeným, zřízeným, řízeným nebo pověřeným orgány životního prostředí apod.
 • Žadatelům o informace, zejména ekologickým spolkům a občanům zapojujícím se do ochrany životního prostředí
 • Provozovatelům a dalším osobám, které jsou povinny poskytovat veřejné správě informace o své provozní činnosti atd.

Program semináře:

 • Vztah zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, další komplexní speciální úpravy
 • Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062/2010)
 • Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí
 • Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)
 • Poskytování informací na žádost a zveřejněním (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu), aktivní zpřístupňování informací
 • Neexistující informace, dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., absence požadované informace podle § 4 zákona č. 123/1998 Sb. Šikanózní žádosti o informace, zásada zákazu zneužití práva
 • Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní, rozdíly mezi zákonem č. 123/1998 Sb. a zákonem č. 106/1999 Sb.
 • Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, autorského práva, resp. duševního vlastnictví, obchodního tajemství, informace od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, částečné prolomení ochrany obchodního tajemství a ochrany osobnosti podle zákona č. 123/1998 Sb.
 • Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu
 • Protokoly z kontrol, neukončená správní (sankční) řízení, kopie pravomocných rozhodnutí, podklady poskytnuté žadatelem, znalecké posudky a další odborné podklady, výsledky měření atd.
 • Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení
 • Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem, příp. dalšími zákony
 • Úhrady za poskytování informací
 • Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů, zejména obecního zřízení
 • Člen zastupitelstva obce a občan obce jako privilegovaní žadatelé, § 82 písm. c) zákona o obcích (poskytování informací členu zastupitelstva obce) aj.
 • Ust. § 168 odst. 2 StavZ (poskytování kopie dokumentace stavby) - vztah k poskytování informací dotčenými orgány, např. orgány životního prostředí, § 39 odst. 13 zákona o odpadech (poskytování informací o jednotlivých osobách ohlašujících odpady) aj.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit