Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.11.2017
9.00 - cca 16.00
    —
17373

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.

Podrobnosti...

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na změny (novinky) v oblasti uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku. Součástí semináře budou praktické rady pro uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě. Součástí semináře budou také informace o aktuálních novelizacích a první judikatuře.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Na tento seminář volně navazuje seminář „Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku“ konaný dne 30. listopadu 2017.

Z odborného programu semináře:

  • aktuální stav novelizace ve vztahu k občanskému zákoníku
  • základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva
  • základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva
  • kogentní vs. dispozitivní normy (od jakých ustanovení se lze smlouvou odchýlit?)
  • neplatnost (absolutní, relativní) a neúčinnost právního jednání
  • podnikatel, jednání podnikatele a jeho zastoupení
  • novinky v procesu uzavírání smlouvy (reklama či katalog jako návrh na uzavření smlouvy, modifikované přijetí, formální a obsahové nedostatky a jejich důsledky, okamžik uzavření smlouvy atd.)
  • forma smlouvy a jejích změn
  • předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého vedení kontraktace)
  • podstatná změna okolností a její vliv na trvání smlouvy
  • smlouvy uzavírané adhezním způsobem – ochrana slabší smluvní strany
  • obchodní podmínky a jejich nová koncepce (napojení obchodních podmínek ke smlouvě, tzv. překvapivá ujednání, jejich změna, rozpor mezi obchodními podmínkami smluvních stran apod.)
  • smlouva o plnění třetí osoby
  • některá specifika v postavení podnikatele v oblasti závazkového práva a ochrana slabší smluvní strany a spotřebitele (včetně tzv. spotřebitelských smluv)
  • smlouva o smlouvě budoucí
  • důvěrné informace
  • úrok z prodlení (výše, vztah k jiným institutům, důsledky otálení věřitele s uplatněním práva na narůstání úroku z prodlení, úroky z úroků a jiné otázky)
  • utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu)
  • vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo)
  • výhrada vlastnického práva
  • prodlení dlužníka, prodlení věřitele
  • vybrané instituty zániku závazků a novinky v jejich uplatnění (postoupení pohledávky, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď atd.), dlužní úpis, kvitance, náhradní splnění, tzv. šněrovací smlouvy
  • běh času (počítání času, promlčení – nové možnosti dispozice s promlčecí dobou, prekluze atd.)
  • nové instituty závazkového práva (závdavek, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy atd.)
  • a další otázky
  • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit