Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stanovy akciové společnosti

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Stanovy jako zakladatelské právní jednání vymezující nejen vnitřní strukturu společnosti, ale taktéž vzájemné vztahy mezi společností, jejími akcionáři a členy jejích orgánů. Dobře sepsané stanovy dokážou předejít mnoha problémům a sporům, které jinak uvnitř společnosti mohou vznikat. Naopak nejasnosti nebo neurčitosti ve stanovách mohou mít za následek jejich zdánlivost. Sepisování či změny stanov však komplikují jak výkladové nejasnosti právní úpravy, tak i skutečnost, že úprava stanov je „rozeseta“ do mnoha ustanovení (nejen) zákona o obchodních korporacích. Obtížné bývá i posouzení, zda se lze ve stanovách v konkrétních otázkách odchýlit od zákonné úpravy či nikoliv (tedy zda je úprava kogentní či dispozitivní).

Cílem semináře je „pohlédnout“ na akciovou společnost „očima“ stanov, rozebrat jejich povinné i možné (doporučené) náležitosti, vyložit, co a jak do stanov napsat a nabídnout řešení těch otázek, jejichž dosavadní výklad zůstává sporný.

Seminář je určen jak pro management akciových společností a jejich akcionáře, tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Lektor se zaměří zejména na následující otázky:

 • Přijetí stanov zakladateli
 • Forma stanov a důsledky jejího nedodržení
 • Jak lze stanovy měnit
  • dohoda všech akcionářů
  • usnesení valné hromady (předpoklady, hlasovací většina, formální a obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu i usnesení valné hromady, účinnost změny stanov)
 • Povinné obsahové náležitosti stanov a důsledky jejich rozporu se zákonem nebo chybějících údajů
 • Dobrovolné náležitostí stanov a důsledky jejich rozporu se zákonem
 • Co lze a nelze upravovat stanovami
 • Povinné (minimální) náležitosti stanov
  • podle občanského zákoníku
  • podle zákona o obchodních korporacích
 • Ostatní náležitosti stanov (aneb na co při jejich sepisování či změně myslet)
  • při volbě systému vnitřní struktury
  • ve vztahu k voleným orgánům společnosti a jejich členům (působnost, vznik a zánik funkce, dobrovolné orgány, problematika výboru pro audit)
  • ve vztahu k valné hromadě (zejména svolávání, účast, hlasování, působnost)
  • jak upravit způsob zastupování členy statutárního orgánu
  • jak upravit práva a povinnosti akcionářů
   – právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích
   – právo podávat návrhy a protinávrhy
   – právo na vysvětlení
   – povinnost splatit emisní kurs
   – práva kvalifikovaných akcionářů
  • náležitosti týkající se akcií
  • problematika nových druhů akcií a možné limity pro práva, které lze s druhy akcií spojit
  • jak upravit zvyšování a snižování základního kapitálu akciové společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit