Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře Havel & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář se věnuje výkladu práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jeho posledním přijatým či projednávaným novelám. Na semináři bude kladen důraz nejen na klasický výklad právní úpravy, ale i na příklady z praxe, nejčastější spory, zneužívání práva a možnosti obrany před ním, ochranu informací, proces vyřizování žádostí o informace a judikaturu správních soudů a Ústavního soudu. Pozornost je věnována i vzájemnému vztahu novelizovaného zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, správního řádu, stavebního zákona aj.

V posledním roce lze pozorovat trend významně se měnící judikatury správních soudů a Ústavního soudu, který opouští dosavadní extenzi práva na informace a směřuje ke zvyšování ochrany citlivých informací v držení povinných subjektů. Zmínit lze např. rozsudek ve věci Pražská energetika Holding, a.s. nebo nedávný nález Ústavního soudu ve věci ČEZ, a.s., které zcela mění dosavadní výklad povinných subjektů a zřejmě se dotýkají i samotné definice veřejných prostředků, která má vliv, mimo jiné na ochranu obchodního tajemství či osobních údajů. Před dvěma týdny pak vynesl Ústavní soud převratný nález ve věci poskytování informací o platech a příjmech z veřejných prostředků.

Těmto novinkám se bude seminář věnovat a popsané změny judikatury na něm budou podrobně probrány.

Odborný program semináře:

 • Právo na informace
  • stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny
 • Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím
  • povinnost poskytování metadat
  • poskytování informací v otevřených, strojově čitelných formátech
  • nové způsoby poskytování informací
  • další změny v hmotněprávních i procesních částech zákona
 • Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, aktuální judikatura a vztah k povinným subjektům podle zákona o registru smluv
 • Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
  • správní řád a další procesní řády
  • zákon o ochraně osobních údajů
  • zákon o katastru nemovitostí
  • zákon o evidenci obyvatel
  • zákon o právu na informace o životním prostředí
  • zákon o přestupcích
  • stavební zákon
  • zákon o zadávání veřejných zakázkách
  • zákon o registru smluv aj.
 • Zvláštní případy poskytování informací
  • zveřejňování informací a nový zákon o registru smluv
  • nahlížení do spisu
  • pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
  • zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
  • veřejnost a neveřejnost jednání
  • informační součinnost s jinými orgány
 • Právo na informace hmotné
  • právo na informace a právo na ochranu informací
  • ochrana utajovaných informací
  • ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů
  • ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti
  • ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
  • zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu
  • interní a nové informace
  • informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
  • informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
  • další omezení práva na informace
  • vztah k povinnosti mlčenlivosti
 • Právo na informace procesní
  • způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
  • rozhodování o odepření informací v prvním stupni
  • opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
  • ochrana proti nečinnosti
  • soudní ochrana
  • vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu
  • zpoplatnění informací
  • zneužívání práva na informace a možnosti obrany
 • Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit